Anbi-gegevens Zorgmaatjes Menterwolde

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                      Stichting Zorgmaatjes Menterwolde

RSIN/fiscaal nr.                857211274

Website adres                    www.zorgmaatjesmenterwolde.nl

e-mail:                                 secretaris@zorgmaatjesmenterwolde.nl

adres:                                   p/a Anemoonstraat 6

postcode:                            9679 EL

plaats:                                  Scheemda

 

B. Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel het vergroten van het persoonlijk netwerk van mensen die door ziekte of een handicap niet meer zelfstandig uit huis komen en daardoor in een sociaal isolement dreigen te geraken.

 

C. Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op; aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • De heer Roelf Wind te Meeden (voorzitter)
  • De heer Fokko Prins te Zuidbroek (penningmeester)
  • Mevrouw Roelina Gezina Kok-Staal te Scheemda (Secretaris)

 

D. Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

E. Beleidsplan

Achtergrond:

“Zorgmaatjes” is ontstaan vanuit het diaconale gedachtengoed van de Protestantse Kerk in Nederland over een zorgzame samenleving. Aanleiding was de decentralisatie van taken op o.a. het gebied van langdurige zorg door de overheid. Zorg die vroeger bij wet was geregeld en werd betaald moet nu vanuit de burgerlijke gemeenten worden geregeld. Door bijkomende bezuinigingen bestaat de vrees dat zorgactiviteiten onder druk komen te staan en dat er mensen tussen wal en schip geraken.

“Zorgmaatjes” wil dat voorkomen en wil mensen in een kwetsbare positie ondersteunen en hen bij de samenleving betrokken houden. Daarbij is een kerkelijke betrokkenheid van geen belang; “zorgmaatjes” wil er zijn voor alle inwoners van de gemeente Menterwolde.

Beleid:

De stichting tracht haar doel te bereiken door enerzijds zorgmaatjes te werven die na een korte training kunnen worden ingezet. Deze vrijwilligers worden aangestuurd door de Coördinator Zorgmaatjes Menterwolde (eveneens een vrijwilliger). De stichting onderhoudt contacten met zorgmaatjes en coördinator via een klankbordgroep die uit medespelers uit de zorg en de kerkgenootschappen in de gemeente Menterwolde bestaat.

Anderzijds is het beleid ook gericht op het vinden van degenen die een zorgmaatje nodig hebben. Het vinden van deze zorgvragers is niet eenvoudig. Onmisbaar hierbij is de hulp van mensen die ‘achter de voordeur’ komen. Daartoe is het nodig contact te onderhouden met thuiszorgorganisaties, sociaal team, e.a. Het bestuur komt daartoe regelmatig naar bijv. teamoverleggen om zorgmaatjes onder de aandacht van de medewerkers te brengen.

De stichting streeft ernaar dat in alle openbaar toegankelijke gebouwen in de gemeente folders van Zorgmaatjes liggen. Voorts zal regelmatig in diverse publicaties en op bijeenkomsten aandacht voor Zorgmaatjes worden gevraagd.

Om het beleid ten uitvoer te brengen zijn financiële middelen nodig. Deze komen uit bijdragen van de kerkgenootschappen die Zorgmaatjes Menterwolde hebben opgericht, uit giften van particulieren, maar vooral ook uit subsidies van diverse organisaties en mogelijk de gemeente.

 

F. Verslag activiteiten 2016.

Vanaf begin 2015 zijn, op initiatief van de Hervormde Gemeente Muntendam, vertegenwoordigers van de zes kerkgenootschappen in de gemeente Menterwolde bijeen geweest om het project ‘Zorgmaatjes Menterwolde’ gestalte te geven. Gesprekken werden gevoerd met o.a. thuiszorgorganisaties, het Sociaal Team en de Vrijwilligersbank om te komen tot een vorm van samenwerking. Een en ander heeft ertoe geleid dat op 16 september 2016 Zorgmaatjes is officieel is gestart. De projectgroep had daarmee haar doel bereikt en werd ontbonden; een drietal leden ging verder om te zorgen voor de oprichting van de Stichting Zorgmaatjes Menterwolde. Dit geschiedde op 23 januari 2017.

 

G. Financiële verantwoording